จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

68

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการประเมิน

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน

68

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

14

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

12

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

42

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ

20.59%

ติดตามผลปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนแจ้ง

ลำดับ
เรื่อง หน่วย สถานะ วันที่แจ้ง วันที่อัปเดต
1
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 27 พ.ค. 2566 เวลา 10:11 น. 27 พ.ค. 2566 เวลา 10:11 น.
2
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 26 พ.ค. 2566 เวลา 16:00 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 16:00 น.
3
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 10 พ.ค. 2566 เวลา 08:42 น. 10 พ.ค. 2566 เวลา 08:42 น.
4
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2566 เวลา 17:11 น. 5 พ.ค. 2566 เวลา 17:11 น.
5
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 23 เม.ย. 2566 เวลา 10:14 น. 23 เม.ย. 2566 เวลา 10:14 น.
6
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 20 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
7
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2566 เวลา 07:57 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 07:57 น.
8
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:47 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 13:21 น.
9
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 เม.ย. 2566 เวลา 15:37 น. 5 เม.ย. 2566 เวลา 15:37 น.
10
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 เม.ย. 2566 เวลา 16:07 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:01 น.
11
ศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาล ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 เม.ย. 2566 เวลา 15:44 น. 3 เม.ย. 2566 เวลา 15:44 น.
12
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 มี.ค. 2566 เวลา 15:21 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 16:46 น.
13
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 มี.ค. 2566 เวลา 15:14 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 16:46 น.
14
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 มี.ค. 2566 เวลา 15:19 น. 25 มี.ค. 2566 เวลา 15:19 น.
15
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 มี.ค. 2566 เวลา 12:14 น. 21 มี.ค. 2566 เวลา 12:14 น.
16
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 20 มี.ค. 2566 เวลา 11:16 น. 20 มี.ค. 2566 เวลา 11:16 น.
17
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 มี.ค. 2566 เวลา 10:57 น. 21 มี.ค. 2566 เวลา 10:53 น.
18
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 15 มี.ค. 2566 เวลา 16:46 น. 15 มี.ค. 2566 เวลา 16:46 น.
19
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 14 มี.ค. 2566 เวลา 11:52 น. 14 มี.ค. 2566 เวลา 11:52 น.
20
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 14 มี.ค. 2566 เวลา 11:44 น. 14 มี.ค. 2566 เวลา 11:44 น.
21
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 14 มี.ค. 2566 เวลา 11:16 น. 14 มี.ค. 2566 เวลา 11:16 น.
22
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 13 มี.ค. 2566 เวลา 17:22 น. 13 มี.ค. 2566 เวลา 17:22 น.
23
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 มี.ค. 2566 เวลา 09:19 น. 21 มี.ค. 2566 เวลา 09:37 น.
24
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 10 มี.ค. 2566 เวลา 20:16 น. 10 มี.ค. 2566 เวลา 20:16 น.
25
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 8 มี.ค. 2566 เวลา 11:23 น. 8 มี.ค. 2566 เวลา 11:23 น.
26
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 6 มี.ค. 2566 เวลา 22:21 น. 6 มี.ค. 2566 เวลา 22:21 น.
27
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 6 มี.ค. 2566 เวลา 21:59 น. 6 มี.ค. 2566 เวลา 21:59 น.
28
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 มี.ค. 2566 เวลา 08:31 น. 5 มี.ค. 2566 เวลา 08:31 น.
29
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 มี.ค. 2566 เวลา 11:57 น. 1 มี.ค. 2566 เวลา 11:57 น.
30
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:04 น. 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:04 น.
31
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 ก.พ. 2566 เวลา 07:41 น. 7 มี.ค. 2566 เวลา 11:23 น.
32
ดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 23 ก.พ. 2566 เวลา 16:32 น. 23 ก.พ. 2566 เวลา 16:32 น.
33
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 22 ก.พ. 2566 เวลา 14:17 น. 22 ก.พ. 2566 เวลา 14:17 น.
34
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:26 น. 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:26 น.
35
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 4 ก.พ. 2566 เวลา 22:23 น. 4 ก.พ. 2566 เวลา 22:23 น.
36
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ม.ค. 2566 เวลา 10:32 น. 8 ก.พ. 2566 เวลา 14:37 น.
37
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 27 ม.ค. 2566 เวลา 09:37 น. 27 ม.ค. 2566 เวลา 09:37 น.
38
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 ม.ค. 2566 เวลา 16:12 น. 27 ก.พ. 2566 เวลา 16:06 น.
39
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 ม.ค. 2566 เวลา 08:31 น. 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:59 น.
40
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2566 เวลา 15:07 น. 27 ก.พ. 2566 เวลา 15:50 น.
41
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 12 ม.ค. 2566 เวลา 08:07 น. 12 ม.ค. 2566 เวลา 08:07 น.
42
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 11 ม.ค. 2566 เวลา 23:29 น. 11 ม.ค. 2566 เวลา 23:29 น.
43
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 9 ม.ค. 2566 เวลา 13:58 น. 9 ม.ค. 2566 เวลา 13:58 น.
44
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ม.ค. 2566 เวลา 11:32 น. 7 เม.ย. 2566 เวลา 12:25 น.
45
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 9 ม.ค. 2566 เวลา 10:05 น. 9 ม.ค. 2566 เวลา 10:05 น.
46
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 ม.ค. 2566 เวลา 19:15 น. 8 ก.พ. 2566 เวลา 14:36 น.
47
ดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 13:03 น. 27 ธ.ค. 2565 เวลา 13:03 น.
48
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 ธ.ค. 2565 เวลา 13:19 น. 7 เม.ย. 2566 เวลา 12:30 น.
49
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ธ.ค. 2565 เวลา 10:12 น. 27 ก.พ. 2566 เวลา 16:08 น.
50
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:21 น. 15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:21 น.
51
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ธ.ค. 2565 เวลา 11:22 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:05 น.
52
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ธ.ค. 2565 เวลา 08:09 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:05 น.
53
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ธ.ค. 2565 เวลา 13:38 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:04 น.
54
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 16:15 น. 7 ธ.ค. 2565 เวลา 16:15 น.
55
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ธ.ค. 2565 เวลา 20:45 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:06 น.
56
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:03 น.
57
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ธ.ค. 2565 เวลา 09:03 น. 27 ก.พ. 2566 เวลา 16:06 น.
58
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 28 พ.ย. 2565 เวลา 10:16 น. 28 พ.ย. 2565 เวลา 10:16 น.
59
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:41 น. 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:41 น.
60
งานบริการส่งต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 พ.ย. 2565 เวลา 22:36 น. 25 พ.ย. 2565 เวลา 22:36 น.
61
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 23 พ.ย. 2565 เวลา 11:22 น. 23 พ.ย. 2565 เวลา 11:22 น.
62
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 พ.ย. 2565 เวลา 11:10 น. 1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:45 น.
63
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 พ.ย. 2565 เวลา 19:08 น. 21 พ.ย. 2565 เวลา 11:25 น.
64
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:36 น. 27 ก.พ. 2566 เวลา 16:04 น.
65
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ย. 2565 เวลา 08:57 น. 3 มี.ค. 2566 เวลา 15:28 น.
66
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 พ.ย. 2565 เวลา 23:51 น. 16 พ.ย. 2565 เวลา 15:33 น.
67
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ย. 2565 เวลา 14:53 น. 16 ม.ค. 2566 เวลา 10:15 น.
68
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 4 พ.ย. 2565 เวลา 14:15 น. 4 พ.ย. 2565 เวลา 14:15 น.
กลับ